Geloven in goed onderwijs

IKC Eden is gebouwd op een evangelische identiteit. Deze richting is erkend door de overheid. Wij staan als school open voor christenen uit verschillende kerken en gemeenten en is niet gebonden aan een kerkelijke richting. Belangrijk is dat we elkaar herkennen in de grondslag van de school. Wij zien de Bijbel als Gods Woord. De nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus. 

Wij willen het evangelie uitdragen gedurende de tijd dat de kinderen bij ons op school zijn. De Bijbel is daarbij onze basis. Het is onze wens om de kinderen te laten ervaren dat Jezus onze Redder en Verlosser is. Het werken met deze identiteit betekent dat wij het geloof integreren in al onze lessen en omgang met elkaar.

Visie


De visie van de school op onderwijs en opvoeding draait om ‘eenheid’. God maakt deel uit van heel ons leven. Ieder vak, elk onderwerp laat iets zien van Zijn natuur (karakter) en Goddelijke wijsheid. Hij is de bron van het leven. Hem willen we dan ook erkennen en leren kennen in elk onderdeel van het onderwijs.


Deze eenheid komt ook terug in de manier waarop we naar kinderen kijken. Door het leven en leren in verbondenheid met God, zal een grotere persoonlijke verbondenheid met God ontstaan in de geloofsontwikkeling van de kinderen. Dit zal voor hen en voor hun omgeving tot zegen zijn.


We zien de aanpak en begeleiding van de kinderen als een gedeelde verantwoordelijkheid samen met ouders/verzorgers.

Missie

We willen de kinderen motiveren tot het tonen en uitdragen van liefdevol gedrag jegens de ander. 


Wij willen kinderen leren dat Gods liefde niet afhankelijk is van gedrag of prestatie. Onze leerkrachten begeleiden de kinderen om goede keuzes te maken en geven daarbij volop ruimte aan de kinderen. Belangrijk daarbij is, dat de kinderen weten wat de consequenties van hun keuzes zijn. 


Het is onze missie om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden en talenten van kinderen. Ons onderwijs en onze begeleiding is hierop afgestemd.


School en ouders gaan hierin samen op weg.

Onze kernwaarden

Liefde

Uw kind leert liefde te ontvangen en te geven. God is liefde. Hij onderhoudt een relatie met ons en wij met Hem en met elkaar op de manier die God  van ons vraagt.

Vertrouwen

Uw kind leert te vertrouwen op God.

God is betrouwbaar. Alleen door dat vertrouwen en het persoonlijk kennen van hun opvoeders kunnen kinderen groeien en ontwikkelen. Door het kennen van je hemelse Vader kun je je optimaal ontwikkelen.

Goed nieuws

Het goede nieuws leren en uitdelen.

Gods Woord geeft toekomst. De kinderen leren leven vanuit het besef dat God onze Heer en onze Meester is en dat is goed nieuws, want Hij is de Bron en Bezitter van leven en liefde. Door (het werk van) Gods Zoon, Jezus Christus komt het leven tot ons en onze kinderen. 

Sterk

Uw kind mag weten wie hij is in Gods ogen. Gods kracht is in ons werkzaam. We willen de kinderen helpen te ontwikkelen tot mensen die klaar staan voor elkaar en die verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, de samenleving en hun leefwereld. 

Uitblinken

Uw kind heeft unieke talenten. God heeft ons bestemd om tot Zijn glorie te leven. We streven daarbij een brede ontwikkeling van de kinderen na, waarbij speciaal gelet wordt op de ontwikkeling van gaven en talenten en het ontdekken van Gods plan voor hun leven. 

Onderwijskundige uitgangspunten

Thematisch onderwijs

Wij werken bij de zaakvakken en creatieve vakken thematisch. Daarbij zijn zelfstandig werken, samenwerkend leren en onderzoekend leren belangrijke principes. Zie ook de pagina over basisonderwijs.

Doorgaande leerlijn-

Ieder kind doet kennis en vaardigheden op via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces. Deze zijn nodig om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in onze samenleving. 

Eigen niveau

Ieder kind verlaat aan het eind van 

groep 8 de school op het

voor hem/haar maximaal haalbare niveau.

Veilige leeromgeving

Sociale veiligheid

Verbondenheid

De verbondenheid van ons geloof is het uitgangspunt van de omgang met elkaar en onderling tussen leerlingen, tussen ouders en tussen medewerkers.

Voor een veilig onderwijsklimaat zijn er regels en afspraken gemaakt op school- en groepsniveau en is er een omgangsprotocol. Gebaseerd op respect voor elkaar. 


Fysieke veiligheid

Ontruimingsoefeningen en noodsituaties

Kinderen leren om zich in het geval van een noodsituatie bij de leerkracht te voegen. Dit oefenen we regelmatig aan de hand van ontruimingsoefeningen.

Privacy bescherming

Scholen zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. De leerlingnummers mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitvoering van de Vreemdelingenwet. Zie ook de privacy en disclaimer van onze stichting.


Veilig internetgebruik

Kinderen leren bij ons om op een veilige, effectieve en kritische manier om te gaan met internet en social media.