Leerlingenzorg

Passend onderwijs

We willen dat uw kind zich op Evangelisch IKC Eden kan ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid, vol zelfvertrouwen en kennis van de eigen kwaliteiten.


Wij geven met elkaar invulling aan passend onderwijs door de ‘1 stap verder met de 1-zorgroute’  en ‘passend verbinden’. De leerkracht in de groep werkt handelingsgericht met groepsoverzichten en groepsplannen. Uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van de leerling. Op basis daarvan worden subgroepen gemaakt. 


Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools (regionaal) niveau worden aan elkaar gekoppeld. Vanuit alle niveaus wordt er gekeken wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De intern begeleider (IB) organiseert leerling- en groepsbesprekingen die gericht zijn op het waarborgen van de zorg op school. Evangelisch IKC Eden heeft een zorgplan. Ouders mogen dit plan op school doorlezen.

Basiszorg

Wij vinden dat alle leerlingen aandacht verdienen. Wij bieden dit door onze professionaliteit, het opbrengstgericht en handelingsgericht werken en veiligheid. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal en we benutten de mogelijkheden en talenten van de leerling. 


Passend verbinden

Passend verbinden is gericht op het verbinden van ons onderwijs met externe deskundigen: 


  • De wijk- en jeugdteams
  • Het loket
  • Het ondersteuningsteam
  • De begeleider passend onderwijs
  • Schoolmaatschappelijk werk


Efficiënt werken zorgt ervoor dat de juiste hulp of ondersteuning snel ingezet wordt. Onze basiszorg is gericht op het ondersteunen en versterken van het handelingsgericht werken van de leerkracht. 


Wij hebben basisarrangementen vormgegeven voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zoals dyslexie, tweetaligheid en (hoog)begaafdheid. In een basisarrangement staat precies beschreven wat een leerling nodig heeft en hoe deze zorg vormgegeven wordt in de klas. 


Tot slot koopt de school regelmatig diensten in van verschillende externe organisaties.

Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werker kan op verschillende manieren ingezet worden. Voor individuele gesprekken, wanneer er sprake is van scheiding, rouwverwerking of pesten. Voor groepstrainingen op het gebied van sociale vaardigheden en faalangst en voor ondersteuning van de leerkracht. Onze schoolmaatschappelijk werker bewaakt de procedure rondom de meldcode. Deze meldcode wordt gevolgd wanneer er zorg is rondom de veiligheid van een kind. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het komt soms voor dat kinderen intensiever begeleid moeten worden. Voor hen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin worden doelen beschreven waaraan gewerkt wordt. De doelen worden opgesteld door de intern begeleider en de leerkracht aan de hand van het leerlingvolgsysteem. De leerkracht zorgt voor de uitvoering in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP door de IB en de leerkracht besproken, indien nodig worden hierbij de ouders betrokken.

Verwijsindex risicojongeren (VIR)

Het kan voorkomen dat er gedurende de schoolloopbaan van uw kind zorgen ontstaan. Bijvoorbeeld zorgen over de leerprestaties of het gedrag. Indien er zorgen zijn bespreken we die binnen onze interne zorgstructuur en natuurlijk met u als ouder. Een hulpmiddel binnen de zorgstructuur is de 'Verwijsindex risicojongeren' (VIR). Dit is een hulpmiddel voor school (en ouders) om bij zorgen rond een kind snel contact te kunnen leggen met eventuele overige betrokkenen. De interne begeleider van onze school maakt van de Verwijsindex gebruik, evenals andere instanties. Zo kunnen krachten sneller gebundeld worden. 

Het Ondersteuningsteam (OT)

In sommige gevallen kan, in overleg met de ouders, voor extra hulp aan leerlingen het Ondersteuningsteam (OT) ingeschakeld worden. Het OT bestaat uit deskundigen van de CED, het Schoolmaatschappelijk werk, Careyn en andere hulpverleningsinstanties. Zij kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een orthopedagogische instelling of naar de ouder-kind-coach in het geval van ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen of problemen in de thuissituatie. Wanneer het OT een advies gegeven heeft, worden de ouders op de hoogte gesteld. In uitzonderlijke gevallen vraagt de zorgplicht van de school bespreking zonder toestemming.

Structureel overleg met ouders

“Als school willen we met ouders functioneren als een team dat een kind helpt op weg naar volwassenheid. ”

Daarom is er structureel overleg met ouders om samen op te trekken. De zorg die uw kind nodig heeft worden als interventies genoteerd in onze groepsplannen. Dit kan bijvoorbeeld een aanpassing zijn in de leerstof of extra oefening voor thuis. 


Wanneer interventies niet de gewenste groei bij een leerling tot gevolg heeft, stelt de leerkracht een handelingsplan op. Het kan ook voldoende zijn om de begeleiding in het groepsplan op te nemen. Door in gesprek te gaan met zijn leerling krijgt de leerkracht inzicht in wat er nodig is. Ouders worden op de hoogte gesteld als er een handelingsplan of een OntwikkelingsPersPectief (OPP) wordt opgesteld. 

Samenwerkingsverband Dordrecht

Evangelisch IKC Eden neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs.


Passend onderwijs is bedoeld om kinderen zo dichtbij mogelijk onderwijs aan te bieden door extra ondersteuning in de school te verzorgen in plaats van kinderen op speciale scholen te plaatsen. Scholen werken om die reden nauw met elkaar samen.


Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die gespecialiseerd is in die betreffende zorg. In zeer bijzondere gevallen kan een kind ook worden verwezen naar het speciaal onderwijs.

Meer informatie op de website van SWV