Resultaten en rapportage

Het inspectierapport geeft aan dat de school voldoende scoort op de volgende indicatoren:

 • Resultaten in kernvakken
 • Aanbod
 • Zicht op ontwikkeling
 • Didactisch handelen
 • Ondersteuning
 • Schoolklimaat
 • Veiligheid
 • Evaluatie en verbetering
 • Kwaliteitscultuur
 • Verantwoording en dialoog

Aandachtspunten voor de komende schooljaren zijn:

 • Het verbeteren van de resultaten op de Eindtoets.
 • Nagaan of ons aanbod burgerschap/sociale integratie en seksuele voorlichting /diversiteit voldoet aan de kerndoelen.
 • Complexe leerkrachtvaardigheden ten volle benutten.


Onze school valt onder het reguliere inspectietoezicht.


Voornemens
Wij hebben voornemens opgesteld in een plan van aanpak. 


Rapportage
De resultaten van onze leerlingen worden weergegeven op de website 'Scholen op de Kaart'. Hier vindt u ook de uitstroomgegevens.

Toetsing

In groep 3 t/m 8 worden methodegebonden toetsen afgenomen. Daarnaast nemen we in groep 2 t/m 8 Cito-toetsen af. Getoetst worden de vakken:


Technisch Lezen

Begrijpend Lezen

Rekenen en Taal voor kleuters

Spelling

Rekenen

Studievaardigheden

Groep 7 neemt deel aan de Cito Entreetoets en groep 8 aan de eindtoets IEP.


Verder kijken wij naar:


 • De behaalde resultaten bij de methodegebonden toetsen.
 • Het overzicht van de gegevens van onze leerlingenzorg.
 • Observaties van de groepsleerkracht.
 • Het plezier waarmee de kinderen naar school gaan.

Verslaglegging

Leerlingvolgsysteem

Door regelmatig observeren en afnemen van toetsen brengen we de ontwikkeling van de kinderen in kaart. Hierdoor is het mogelijk in een vroegtijdig stadium problemen te signaleren en kunnen de leerkrachten hun aandacht voor het kind hierop afstemmen. Het leerlingvolgsysteem biedt de mogelijkheid voor elk kind onderwijs op maat te verschaffen. 


Onderwijsregistratiesysteem ParnasSys

In ParnasSys worden alle resultaten, observaties, handelingsplannen en gespreksverslagen genoteerd. ParnasSys geeft een helder beeld van de actuele situatie, van de leerlijnen, van de ontwikkelingsperspectieven, zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau. 

Vanuit ParnasSys worden ook de rapporten uitgedraaid. De leerkrachten kunnen zo snel bij alle gegevens, evenals de intern begeleider, leden van het MT en de administratief medewerkster. Deze laatste gebruikt het systeem voor de leerlingenadministratie. Meer informatie vindt u op de website van ParnasSys.

'Kijk!'

Met 'Kijk!' worden de kinderen vanaf de peuterleeftijd tot groep 3 op allerlei gebieden van hun ontwikkeling in beeld gebracht. 


Sociaal-emotionele ontwikkeling

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in kaart te brengen, te volgen en aan te sluiten bij eventuele ondersteuningsbehoeften hanteren wij het observatie-instrument ZIEN!