Het team

Onze school kent een enthousiast team van mensen, die met veel inzet werken aan de realisering van de doelstellingen van de school. 


Stichting H³O voert een actief personeelsbeleid dat gericht is op de kwaliteit en de identiteit van de school, de leerkrachten en de directie. 


Ook heeft Stichting H³O aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Een gezonde, prettige en veilige omgeving is voor onderwijsgevenden een voorwaarde om goed te functioneren. In verband hiermee wordt onder meer taakbeleid gevoerd, waarbij een evenredige taakbelasting conform de werktijdfactor een speerpunt is. 

Managementteam

Het managementteam bestaat uit drie personen: de directeur en twee teamleiders. 


De teamleiders zijn naast hun taken als leerkracht belast met het aansturen van het personeel. 

De directeur is eindverantwoordelijk voor inhoud en organisatie op school. 

Groepsleerkracht

De groepsleerkracht verzorgt de lessen in overeenstemming met de gestelde doelen voor het betreffende leerjaar. Naast lesgeven heeft de groepsleerkracht de taak om:

  • De vorderingen en ontwikkeling van de kinderen te monitoren en vast te leggen.
  • Contact met ouders te onderhouden over de vorderingen en ontwikkeling rondom de kinderen.
  • Het verzorgen van een optimaal en veilig klimaat in de groep.
  • De zorg voor het materiaal en het bijwonen van vergaderingen. 
  • Algemene schooltaken, die onder de groepsleerkrachten worden verdeeld.

Intern begeleider (IB)

De IB coördineert de leerlingbegeleiding en de zorg in de school.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht bij het onderwijs aan de leerlingen. De taken die de onderwijsassistent uitvoert gebeuren onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Stagiaires

Op onze school hebben wij regelmatig pabo-studenten. In de verschillende groepen maken ze kennis met de dagelijkse gang van zaken. Niet alleen het werken met de kinderen in de klas, maar ook een enkele vergadering hoort hierbij. De leerkracht treedt op als mentor en blijft verantwoordelijk.


Leerkrachten in opleiding kunnen aan de school verbonden zijn. Zij voeren alle reguliere taken uit onder verantwoordelijkheid van de betreffende groepsleerkracht. Ook zijn soms stagiaires van de opleiding voor onderwijsassistent aan onze school verbonden. Het spreekt voor zich dat deze stagiaires ook vanuit de evangelische identiteit hun stage-opdrachten uitvoeren.


Onze school is een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat wij ook stagiaires kunnen begeleiden op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld uit de ICT-sector of de administratieve sector.

Conciërge

Onze conciërge verricht praktische werkzaamheden en coördineert de tussen de middagopvang (TMO) en de hoofdluiscontrole.

Administratief medewerker

Onze administratief medewerker houdt de schooladministratie bij.

Vakdocent gymnastiek

De school werkt met een vakdocent voor de gymlessen aan alle groepen.

Plusklas

Eén van onze leerkrachten begeleidt meerbegaafde leerlingen. Dit gebeurt middels begeleiding in de klas en een aanbod buiten de klas.