Peuters

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er veel te beleven, te spelen en te leren in onze peuteropvang. In twee jaar maken zij de essentiële ontwikkeling door van peuter naar kleuter. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters goed toegerust voor een soepele overgang naar de kleutergroep.

De GGD heeft de voorzieningen voor peuteropvang geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken. 

GGD-rapporten peuteropvang

Ontwikkelingsgebieden

Op de peuteropvang komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele vaardigheden, zoals het veilig voelen in een groep en het samen spelen. Daarnaast komt de motorische en creatieve ontwikkeling veelvuldig aan bod door de activiteiten die worden aangeboden. Samen gymmen in het speellokaal, lekker buitenspelen, fijn knutselen of gezellig samen zingen. Ook komen de peuters voor het eerst in aanraking met taal, rekenen en meten. Wat is groot en wat is klein, hoeveel peuters zijn er vandaag?

Wat doet uw kind op de peuteropvang?

Wat doet uw kind op de peuteropvang?

Elke peutergroep heeft een eigen programma, afgestemd op de groep kinderen. Een speelochtend duurt vier uur. We starten om 8.45 uur en na het middageten met elkaar eindigt de ochtend om 12.45 uur. Onze peutergroep werkt mee met de schoolbrede thema's. De inhoud is sterk gekoppeld aan onze identiteit.

Binnen elk thema wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van elk kind zodat wij hen kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling. Vrij spelen is hier een belangrijk onderdeel van.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, zal het kind worden aangemerkt voor een traject van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit betekent dat zij 4 dagdelen per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters en kleuters beter voor te bereiden op de basisschool. Hoe eerder ermee begonnen wordt, hoe groter het positieve effect.

Intensieve samenwerking

De medewerkers van peuteropvang en basisschool vormen een hecht team. Door te profiteren van elkaars deskundigheid kunnen ze nog meer betekenen voor uw peuter. De ‘warme’ overdracht naar de basisschool, de nazorg en de doorgaande ontwikkelingslijn zijn belangrijke pluspunten voor uw kind.

Tarieven en schoolvakanties

U vindt de tarieven en de schoolvakanties op de website van onze stichting.

Meld uw kind aan

Kom gerust een keer een kijkje nemen bij de peuteropvang.

Neem contact op om een kennismaking te plannen. Uw kind inschrijven kan via deze link naar Kindplanner.

Op de website van Stichting H³O vindt u de

tarieven en het beleid van de (peuter)opvang.